യൂണിറ്റ്

കാസിനോ സിനി യൂണിറ്റ്


കാലിക്കട്ട് ക്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസ്, 20/6 എ, നിയര്‍ കല്ലായി ബ്രിഡ്ജ്, കല്ലായി, കോഴിക്കോട് . 0495-2320673, 9847140062


സിനി ക്രെയിന്‍ എസ്.എസ്


മാമ്പഴവിള വീട്, വാഴത്തോപ്പു പച്ച, പട്ടറ, കല്ലറ.പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-608. ഫോണ്‍ : 94479 098412 News Items found. Page 1 of 1