പ്രൊഡ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ദാസ് ജെ.വൈ. എസ്


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , നം.34, ഭജന കോവില്‍ സ്ട്രീറ്റ്, വടപളനി, ചെന്നൈ-600 026. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ദാസൂട്ടി പുതിയറ


പ്രൊഡക്ഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ബ്രദേഴ്സ് വില്ല, കല്ലൂര്‍ത്താഴം, പുതിയറ, കാലിക്കട്ട് -673 004


ദീപു എസ് കുമാര്‍


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , വൃന്ദാവന്‍ , ടി.സി.29/1515, സി.ആര്‍ എ എച്ച് 135, ചെമ്പകശ്ശേരി, വള്ളക്കടവ് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ദേവകുമാര്‍ സി


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , ശ്രീശൈലം, പൊന്നത്ത് പറമ്പ, ചേവരമ്പലം പി.ഒ., കോഴിക്കോട്-673 017
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ഡിക്സണ്‍ പുതുവിപ്പ്


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , തത്താംകേരില്‍ ഹൗസ്, പുതുവിപ്പ് പി.ഒ., കൊച്ചി-682 508. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.5 News Items found. Page 1 of 1