സ്മൃതി

ഡാന്‍സര്‍ അപ്പുക്കട്ടന്‍ നായര്‍


നൃത്തസംവിധായകനും സംവിധായകന്‍ രാജസേനന്റെ അച്ഛനുമായ ഡാന്‍സര്‍ അപ്പുക്കട്ടന്‍ നായര്‍ (71) 2008 ഏപ്രില്‍ 14ന് അന്തരിച്ചു1 News Items found. Page 1 of 1