പ്രൊഡ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ഹമീദ് സി.എസ്


പ്രൊഡക്ഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, 31, വെള്ളാള സ്ട്രീറ്റ്, കോടമ്പാക്കം, മദ്രാസ് - 600 024


ഹംസ കൈനിക്കര


വിലാസം : പാറപ്പറമ്പേല്‍ ഹൗസ്, അന്തിയൂര്‍ക്കുന്നു പി.ഒ., കോട്ടപ്പുറം-673 637. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ഹരി ജഗതി എന്‍


ടി.സി.24/1986, തൈക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം ഫോണ്‍ : 0471-2326759, 2323713
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ഹരി കാട്ടാക്കട


വൃന്ദ ഭവന്‍, മണ്ഡപത്തിന്‍കടവ്, ഒറ്റശേഖരമംഗലം, തിരുവനന്തപുരം. ഫോണ്‍ : 0471-2256533, 9846027789. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ഹരി വെഞ്ഞാറമ്മൂട്


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , അലന്തറ, വെഞ്ഞാറമ്മൂട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 607. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.5 News Items found. Page 1 of 1