ഡബ്ബിങ്ങ്

ജഗദീശന്‍ വി.റ്റി


വിളത്തല വീട്, അനക്കാട് പി.ഒ., ചെങ്ങന്നൂര്‍ - 689 624. ഫോണ്‍ : 98472 15033. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജയകൃഷ്ണന്‍ പി


തോട്ടുവ, മൊട്ടയ്ക്കല്‍, തേവലക്കര പി.ഒ., കൊല്ലം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജയന്തി നരേന്ദ്രന്‍


ആഞ്ജനേയം, ടി.സി.6/690(3), ശാസ്തമംഗലം, തിരുവനന്തപുരം-10. ഫോണ്‍ : 0471-2726266. 94466 16006. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജയരാജ് ചോറ്റാനിക്കര


ആനന്ദലക്ഷ്മി ഭവന്‍, പാതിരാക്കുളം റോഡ്, ചോറ്റാനിക്കര പി.ഒ., എറണാകുളം-682 312. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജയശങ്കര്‍ റ്റി.കെ


പ്ലോട്ട് നം.5എ, ശ്രീനഗര്‍, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-9. ഫോണ്‍ : 2458974, 9387742452. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജീജ സുരേന്ദ്രന്‍


പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍, തിരുമല, തിരുവനന്തപുരം-695 006. ഫോണ്‍ : 94470 59575. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജിസ്മം ജോയ് സി


ചെറിയില്‍ ഹൗസ്, തൃക്കാക്കര.പി.ഒ., വാഴക്കാല, കൊച്ചി-21. ഫോണ്‍ : 94470 77788. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജോസ് പി.വൈ


മലേകപ്പടി, എടത്തല.പി.ഒ., ആലുവ, എറണാകുളം. ഫോണ്‍ : 0484-2411216, 94473 99461. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജോസഫ് മാപ്പിളച്ചേരി


കെ-3/164-എ, എം.സി.ആര്‍.എ. ചാമവിള, വഴയില, തിരുവനന്തപുരം-695 564. ഫോണ്‍ : 98475 38581. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.9 News Items found. Page 1 of 1