യൂണിറ്റ്

ജെ.ജെ.സിനി ഔട്ട്ഡോര്‍ യൂണിറ്റ്


മലബാര്‍ ബില്‍ഡിംഗ് ജംഗ്ഷന്‍, കൊരട്ടി, തൃശൂര്‍-680 308. ഫോണ്‍ :0480-2733718, 94470 73027


ജൂബിലി സിനി യൂണിറ്റ്


ജൂബിലി ബില്‍ഡിംഗ്, ടി.ബി.റോഡ്, കോട്ടയം-686 039. ഫോണ്‍ :0481-25626872 News Items found. Page 1 of 1