ബാലതാരം

യദുകൃഷ്ണന്‍


ബാലതാരം - ആദ്യചിത്രം വിവാഹിതരേ ഇതിലേ ഇതിലേ, തുടര്‍ന്ന് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തപ്പോള്‍ . തിരുവനന്തപുരം മോഡല്‍ സ്ക്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥി. ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ മകന്‍ . വിദു കൃഷ്ണന്‍ സഹോദരന്‍1 News Items found. Page 1 of 1