ഗായിക

യശോദ


'മിസ്റ്റര്‍ സുന്ദരി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ആദിപരാശക്തി....' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് യശോദ പിന്നണിഗായികയാകുന്നത്. മാരൂര്‍ യശോദ എന്ന പേരില്‍ നാടകങ്ങളില്‍ പാടി പ്രസിദ്ധ നേടി.1 News Items found. Page 1 of 1