എ.ആര്‍.ആഡിയോ വിഷ്വല്‍സ്

റാണി ലൈന്‍, പേരൂര്‍ക്കട, തിരുവനന്തപുരം-5. ഫോണ്‍ :2539781, 2432714


ആരഭി റിക്കോര്‍ഡ് ഇന്‍

ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം. ഫോണ്‍ :0471-2328969, 98462 10694


ജി.ജി.ടെലി സ്റ്റുഡിയോ

ടി.സി.9/1252, സി.പി.ജി.പി.ലൈന്‍, തിരുവനന്തപുരം-10. ഫോണ്‍ :0471-4011022, 98476 08770


ഇന്‍വിസ് മള്‍ട്ടി മീഡിയ

തിരുവനന്തപുരം. ഫോണ്‍ : 0471-2311832


ടെലിമാറ്റിക്സ്

ടെലിമാറ്റിക്സ് കോംപ്ലക്സ്, മുടവന്‍മുകള്‍, പൂജപ്പുര.പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 012. ഫോണ്‍ :2355404