ബോസ് കെ.ആര്‍

ഗംഗോത്രി, കരിങ്കടമുഗള്‍, തിരുവല്ലം, തിരുവനന്തപുരം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ഡി.രാജേന്ദ്രന്‍

സൗണ്ട് റിക്കോര്‍ഡിസ്റ്റ്, ടി.സി.9/969-1, ഇലഞ്ഞിക്കല്‍ വീട്, പണിക്കേഴ്സ് ലൈന്‍ , ശാസ്തമംഗലം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 010


ഹരികുമാര്‍ എന്‍

എന്‍.ആര്‍.എ 27, നവരംഗന്‍ ലെയിന്‍, മെഡിക്കല്‍കോളേജ് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471-2447193, 98461 88780. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ഇര്‍ഷാദ് ഹുസൈന്‍

ജാനിസ്, കരിച്ചാരക്കടവ്, പള്ളിപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം. ഫോണ്‍ : 0471-2755684, 9447401048. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


കൃഷ്ണകുമാര്‍ വി.പി

ടി.സി. 64/1730, തിരുവല്ലം, തിരുവനന്തപുരം. ഫോണ്‍ :0471-2331674, 98473 20177
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


കൃഷ്ണനുണ്ണി ടി

35, കൈലാസ് നഗര്‍, ചെങ്കള്ളൂര്‍, പൂജപ്പുര. പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-12.
ഫോണ്‍ : 0471-2352111, 94471 52523. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


മാധവന്‍ ഇ.എം

ഫോണ്‍ : 044-24835485. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


മുരളീധരന്‍ കെ.പി

ടി.സി.10/830-2, മണ്ണാംമൂല, പേരൂര്‍ക്കട, തിരുവനന്തപുരം. ഫോണ്‍ : 0471-2722288, 9446563788. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


മുരളി നാരായണന്‍

ഫോണ്‍ : 044-23862051. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


രാജകൃഷ്ണന്‍ എം.ആര്‍

4-ഫ്രെയിംസ്, സൗണ്ട് കമ്പനി, നം.6, വീരഭദ്രന്‍ സ്ട്രീറ്റ്, ചെന്നൈ-600 034
ഫോണ്‍ : 0440 26187005, 09840 266657. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ശബ്ദലേഖനം


18 News Items found. Page 1 of2